Mo Leabhar-lin fhein

Sunday, December 04, 2005

Mo chiad teagaireachd

Ciamar a tha sibh?
Tha mi ag iarraidh a bhruidhinn 'sa Ghaidhlig a mhain air an leabhar-lin seo.
'S a bharrachd air sin, 's dorcha nach bi stracan ann mo sgriobhainnean.
'S dorcha gum bi mearachdan litrichidh ann ta cuideachd.
Ma bhitheas, an gabh sibh mo leisgeul!
Bithidh mi a' cur nas moth suas bho am gu am.
Ach beannachd leibh an drasda.
Seonaidh

1 Comments:

At 11:52 AM, Blogger Gath Clag said...

Doesn't Leabhar-lin mean e-Book rather than Blog?

 

Post a Comment

<< Home